Zásady zpracování osobních údajů

Tyto podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné od 01. 03. 2024.

Cílem těchto podmínek zpracování a ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb a prodeji zboží společností SKLOKOV - svařované skleníky na webových stránkách www.sklokov.cz, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy společnost zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Podmínky jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Definice pojmů

Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Správce:
Provozovatelem webových stránek www.sklokov.cz a správcem osobních údajů je společnost SKLOKOV - svařované skleníky se sídlem:

Za Humny 413
Řečany nad Labem
533 13

Identifikační číslo 474 70 003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod značkou C 2879.

V případě, že budete chtít se Správcem komunikovat ohledně zpracování vašich osobních údajů, využijte prosím tyto kontakty:

E-mail: info@sklokov.cz
Telefon: 776 200 203

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů k těmto účelům je povinné. Bez těchto údajů by nebylo možné služby poskytovat.
Účely pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním zákazníka
 • poskytování služeb a dodání objednaného zboží
 • vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů
 • plnění zákonných daňových povinností
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 • evidence dlužníků

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků pro marketingové a obchodní účely

Se souhlasem Subjektu údajů Správce zpracovává pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to výhradně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a Subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Pokud Subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito podmínkami.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Správcem

V případě, že má Subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Správce a pro účely internetové reklamy Správce. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.

Ze strany Správce nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Příjemci osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. S každým tímto příjemcem je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek
 • zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány transparentním způsobem. Subjekt údajů vždy ví, za jakým účelem své údaje poskytuje.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy tato práva, která Správce plně respektuje:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce

Dále má právo se obrátit se svou stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a případně zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Subjekt údajů Správci poskytl.


Scroll to Top